فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

پاسخگویی

پاسخگویی و تعهد مدیران سازمان نسبت به وظایف و مسئولیت های مدیریتی و پیامدهای آن

پاسخگویی در قبال وظایف و مسئولیت های مدیریتی خود به کلیه ذینفعان ) کارکنان و ارباب رجوع ( و ارایه توضیحات منطقی و قانع کننده نسبت به ابهامات بوجود آمده، پذیرش پیامد های تصمیمات و نتایج آنها، عدم فراکنی دالیل و علل به عوامل بیرونی، برخورداری از التزام عملی و درونی به رفع و جبران نواقص در زمان ممکن، جرات پذیرش نقص و پیامدهای تصمیمات و اعالم عمومی آن.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.