فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

همت و سخت کوشی

تالش و پشتکار فراتر از حد متوسط است که فرد در انجام وظايف و مسئوليت های کاری از خود نشان می دهد.

برخورداری از توان جسمی و انرژی باال برای فعاليت های اجرايی ، برخورداری از انگيزه درونی و احساس الزم و کافی برای تالش جهت فراتر رفتن از متوسط عملکرد خود ، داشتن توانايی انجام کار برای ساعات طوالنی و انجام کار طاقت فرسا.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.