فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

تیم و شبکه سازی 

ايجاد و گسترش روابط گروهی و مشترک و استفاده از روش های مناسب و انعطاف پذير برای ساختن تيم های رسمی و غيررسمی که رسيدن به اهداف تيمی را تسهيل می کند.

توانایی ایجاد تفکر "ما" به جای تفکر "من" و ترویج تصمیم گیری گروهی در سازمان، استفاده از تمامی کانال ها و شبکه های ارتباطی )رسمی و غیررسمی( به منظور تحقق اهداف و برنامه های واحد خود ، داشتن باور و اعتقاد به شیوه کار گروهی و تشویق دیگران به انجام کار گروهی، کمک در تسهیل نمودن تعامالت گروهی ، توان تحلیل رفتار گروهی افراد، شرکت مشتاقانه و موثر در انجام پروژه ها و وظايف گروهی ، ايجاد انگيزه و روحيه قوی در تيم و گروه ها ، تعريف و تعين نقش ها و وظايف هر يک از اعضای گروه ، استفاده از تخصص های فنی و نقاط قوت هر يک از اعضای گروه به نحو احسن ، . برخورداری از توانايی رهبری و هدايت جلسات گروهی به نحو موثر و ثمربخش ، توجه به بازخوردهای ديگران و استفاده از پيشنهادات سازنده برای دستيابی به اهداف جمعی ، همکاری تيمی با بخش ها و واحدهای سازمانی ديگر برای رسيدن به اهداف مشترک.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.