فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

تفکر تحلیلی و حل مساله

شناسايی مشکالت و استفاده از يک رويکرد منطقی و سيستماتيک برای دستيابی به راه حل هايی جهت مقابله با مشاکل شناساايی شده

  • دارای توانايی تفسير، ايجاد ارتباط و تحليل يکپارچه اطالعات جهت ارزيابی منطقای موقعيات هاا باا اساتفاده از منطاق اساتقرايی و استنتاجی برای استنباط موضوعات مرتبط با حوزه ماموريت مسلط بر فرموله کردن و اراوه سياست ها، پيش بينی احتماالت مساول و جلوگيری از وقوع مساول، مرور روش های انجام و رسيدن به راه حل ها يا حل مستقيم مسايل ، داشتن يک طرح روشن و ساختاريافته برای حل مسأله، داشتن ديدگاه همه جانبه برای طرح و حل مسأله، اراوه کردن مطالب بر اساس طرح ساختاريافته باال، در نظر گرفتن منابع و اطالعات الزم برای حل مسأله
  • شناسايی گزينه های مختلف برای حل يک مشکل و ارزيابی نقاط قوت و ضعف هر گزينه ، ارزيابی مساول از همه ی جوانب و عادم نتيجه گيری سطحی يا مبتنی بر مفروضات نادرست يا اطالعات ناقص .

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.